Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9510
Title: Tiến tới một khuôn khổ lý thuyết Lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: cách tiếp cận dựa trên tri thức về đoán định tươn g lai
Authors: Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Nghiên cứu kinh tế
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nghiên cứu kinh tế, số 3; tr. 51-56
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9510
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv130S032007051.pdf369,21 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.