Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4719
Title: Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng Asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Đức Liêm (Người hướng dẫn khoa học)
Phạm, Thị Thanh Hồng
Keywords: Hoá học phân tích
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4719
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu xac dinh tong so va tong dang Asen trong mot so hai san.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.