Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4400
Title: Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế (Dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế, Kế toán, Kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp)
Authors: Ngô, Thị Thuận
Phạm, Vân Hùng
Nguyễn, Hữu Ngoan
Keywords: Thống kê kinh tế -- Giáo trình
Issue Date: 2006
Publisher: Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4400
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Nguyen ly thong ke kinh te.pdf2,16 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.