Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4240
Title: Kết quả hoạt động tài chính của Công ty TNHH xây dựng Vạn Thành thực trạng và giải pháp: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Vũ, Văn Đông (GV hướng dẫn)
Trần, Trung Khánh
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 7/2010
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4240
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Tran Trung Khanh.pdf1,83 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.