Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4238
Title: Quy trình kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hoa (GV hướng dẫn)
Vũ, Quỳnh Dung
Keywords: Kế toán
kiểm toán
Issue Date: 7/2010
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4238
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Vu Quynh Dung.pdf582,97 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.