Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3536
Title: Giáo trình Xác suất và thống kê (Dùng cho sinh viên các ngành Sinh học, Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Kinh tế và Quản lý kinh tế, Tâm lý - Giáo dục học)
Authors: Phạm, Xuân Kiều
Keywords: Xác suất thống kê -- Giáo trình
Issue Date: 2004
Publisher: Giáo dục Hà Nội
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3536
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf7,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.