Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3338
Title: Giáo trình Thương phẩm hàng thực phẩm (Dùng trong các trường THCN)
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết
Keywords: Thực phẩm -- Chất lượng thực phẩm
Chất lượng thực phẩm
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội
Abstract: Đại cương về hàng thực phẩm, thành phần hoá học và tính chất của hàng thực phẩm, vận chuyển và bảo quản, tiêu chuẩn hoá hàng thực phẩm, các nhóm hàng thực phẩm: rau quả tươi, lương thực, thịt gia súc gia cầm, trứng...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3338
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.