Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3305
Title: Sản xuất giống và công nghệ hạt giống
Authors: Vũ, Văn Liết
Nguyễn, Văn Hoan
Keywords: Hạt giống
Issue Date: 2007
Publisher: Trường ĐH Nông nghiệp I - Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu về quá trình sinh sản ở thực vật, các thành phần hoá học của hạt, trạnh thái ngủ nghỉ và sự nảy mầm của hạt. Các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật hạt giống và cây trồng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3305
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf4,64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.