Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2980
Title: Sưu tập chuyên đề Sự kiện và nhân vật 2010
Authors: Thư viện trường ĐH BR-VT
Keywords: Nhân vật và sự kiện
Issue Date: 2011
Publisher: Thư viện trường ĐH BR-VT
Abstract: Tổng hợp các sự kiện và nhân vật tiêu biểu năm 2010 về nhiều lĩnh vực, được báo chí trong nước đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2980
Appears in Collections:Sưu tập chuyên đề của Thư viện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BSTnhanvatsukien2010.pdf10,17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.