Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20997
Title: Đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc (Ngành Đông phương học) của trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Lâm, Ngọc Như Trúc
Nguyễn, Thị Trang
Keywords: Hàn ngữ -- Chương trình đào tạo
Issue Date: 2023
Publisher: Đà Nẵng
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo Quốc tế;
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20997
ISBN: 9786048475505
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lam-Ngoc-Nhu-Truc-Nguyen-Thi-Trang-KYHTQT.pdf4,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.