Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20892
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thép VINAKYOEI: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Hồ, Minh Tuyền
Keywords: Kinh doanh -- Hiệu quả -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Luận văn được nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam và thế giới vừa trải qua một trận đại dịch lịch sử, dịch Covid-19, đã gây ra thiệt hại nặng nề về tính mạng và cho nền kinh tế kéo dài hơn 3 năm qua. Nội dung luận văn đã đạt được các mục tiêu đề ra như: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh doanh, đánh giá tầm quan trọng của hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Vận dụng thẻ điểm cân bằng phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thép Vinakyoei trong 3 năm 2020-2022; Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20892
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho-Minh-Tuyen.pdf2,72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.