Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20891
Title: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Trần, Đăng Khoa (GVHD)
Phạm, Văn Chung
Keywords: Dịch vụ khách hàng -- Sự hài lòng -- Luận văn thạc sĩ
Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Với mục tiêu nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu. Nghiên cứu đã trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng; đồng thời dựa vào các mô hình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trước về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, tác giả đã đưa ra mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ FiberVNN tại VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu. Dựa vào nội dung đánh giá sự hài lòng của khách hàng, tác giả đã thu thập dữ liệu. Bằng phương pháp thống kê, tổng hợp và định lượng, tác giả đã thực hiện phân tích thực trạng về chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu trong 3 năm 2020-2022. Bên cạnh đó, nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của CBCNV về chất lượng dịch vụ qua các nhóm yếu tố: (1) Sự tin cậy; (2) Sự đáp ứng; (3) Năng lực phục vụ; (4) Sự đồng cảm; và (5) Phƣơng tiện hữu hình. Nghiên cứu căn cứ vào đánh giá chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đó đề xuất giải pháp tương ứng với các nội dung: Sự tin cậy; Sự đáp ứng; Năng lực phục vụ; Sự đồng cảm; và Phương tiện hữu hình, với mục tiêu nâng sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20891
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Van-Chung.pdf2,53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.