Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20855
Title: Xây dựng mô hình dự đoán và khuyến cáo kết quả môn học của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Bùi, Thị Thu Trang
Trần, Phúc Minh Khoa
Keywords: Lập trình ứng dụng -- Luận văn thạc sĩ
Chương trình máy tính
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20855
Appears in Collections:Luận văn ngành Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Phuc-Minh-Khoa.pdf2,84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.