Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20775
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Bà Rịa: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đỗ, Phú Trần Tình (GVHD)
Phan, Hoàng Minh
Keywords: $aHành chính công -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Dịch vụ công
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20775
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-Hoang-Minh.pdf1,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.