Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20729
Title: Giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và yêu chuộng hòa bình cho thanh niên Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thủy
Chung, Thị Vân Anh
Keywords: Yêu nước -- Giáo dục
Issue Date: 2023
Publisher: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Kỉ yếu hội thảo khoa học: Trách nhiệm xã hội của thanh niên trong bối cảnh hiện nay;tr. 400-415
Abstract: Ngày nay, các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc vẫn tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở, nền tảng trong việc hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong hoàn cảnh mới. Đối với thế hệ trẻ Việt Nam, là lực lượng xã hội to lớn, tiêu biểu cho sức sống năng động sáng tạo, hăng hái nhiệt tình, nhưng còn thiếu trải nghiệm thực và đang trong quá trình định hình nhân cách, thì truyền thống yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và yêu chuộng hòa bình càng trở nên cần thiết trong việc điều chỉnh nhận thức, hành vi và định hướng cho họ. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích tầm quan trọng, thực trạng và giải pháp giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và yêu chuộng hòa bình cho thanh niên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20729
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chung-Van-Anh.pdf553,01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.