Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20716
Title: Hоàn thiện сông táс quản trị nguồn nhân lựс tại Хí nghiệр Khоаn & Sửа giếng – Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro giаi đоạn 2020-2025: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Nguyễn, Hoàng Long
Keywords: Quản trị nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro giai đoạn 2020-2025.Mô hình nghiên cứu của đề tài dựa trên mô hình quản trị nguồn nhân lực của tác giả Trần Kim Dung gồm những nội dung: 1) Chức năng thu hút nguồn nhân lực bao gồm các vấn đề về hoạch định, hệ thống thông tin Hris, phân tích công việc và công tác tuyển dụng; 2) Chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; 3) Chức năng duy trì nguồn nhân lực liên quan đến công tác đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và chính sách lương thưởng và chế độ đãi ngộ.Từ cơ sở lý thuyết, tác giả tiến hành phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. Kết quả cho thấy rằng: công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được quan tâm trong những năm gần đây và đặc biệt là chính sách lương thưởng đã có nhiều thay đổi theo xu hướng phát triển của xã hội. Có thể nói, giải pháp nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp là hết sức cấp thiết, nhất là trong tình hình Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề ra các giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp cải thiện những hạn chế, những bất cập nhằm đáp ứng được các đòi hỏi của thực tiễn trong tình hình mới.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20716
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Hoang-Long.pdf1,66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.