Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20712
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Ngô, Quang Huân (GVHD)
Võ, Thị Xuân Mai
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Thuế thu nhập cá nhân
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện” với mục tiêu là nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế TNCN từ TLTC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua đó nghiên cứu một cách có hệ thống về Hoàn thiện công công tác quản lý thuế TNCN từ tiền công tiền lương (TLTC) đối với các cơ quan chi trả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó thấy được những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở đó xây dựng kiến nghị và định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế TNCN từ TLTC góp phần phát huy tác dụng tích cực của chính sách thuế và sự thành công của công cuộc cải cách thuế trong giai đoạn tiếp theo, nhằm thực hiện một cách tốt nhất những mục tiêu, định hướng phát triển của ngành thuế tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cơ bản về quản lý thuế TNCN từ TLTC, nêu rõ sự cần thiết phải chuyển sang cơ chế quản lý thuế khoa học, tiên tiến nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật, giảm chi phí hành chính thuế và tiến tới hiện đại hoá công tác quản lý thuế TNCN từ TLTC. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và xem xét, phân tích, đánh giá từ cơ sở lý luận đến thực tiễn. Bên cạnh đó, cũng đã vận dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau làm sáng tỏ quan điểm của mình về vấn đề nghiên cứu. Nguồn số liệu để đánh giá, phân tích chủ yếu dựa trên dữ liệu thứ cấp thu thập từ nguồn dữ liệu từ hệ thống ứng dụng tin học quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu quản lý thuế Thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương; Đánh giá thực trạng công tác quản Thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn năm 2018-2020. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản Thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20712
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo-Thi-Mai-Xuan.pdf1,63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.