Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20711
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Văn Đông (GVHD)
Trần, Văn Hà
Keywords: Hành chính công -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Cải cách hành chính
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Dựa trên mẫu nghiên cứu 256 đại diện doanh nghiệp hiện đang thực hiện giao dịch hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, kết quả phân tích cho thấy sự hài lòng của doanh nghiệp với dịch vụ hành chính công chịu ảnh hưởng của 06 yếu tố bao gồm Sự tin cậy, Quy trình thủ tục, Năng lực phục vụ, Thái độ phục vụ, Cơ sở vật chất, Chi phí. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố có sự khác nhau đáng kể. Yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến Sự hài lòng của doanh nghiệp là Quy trình thủ tục, yếu tố đứng thứ hai là Thái độ phục vụ, thứ ba là yếu tố Sự tin cậy, thứ tư là yếu tố Năng lực phục vụ, thứ năm là yếu tố Cơ sở vật chất và cuối cùng là yếu tố Chi phí. Các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận ở mức ý nghĩa 5%. Từ đây, đề tài đề xuất một số hàm ý quản trị giúp Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu có những giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện các dịch vụ hành chính có chất lượng hơn và nâng cao sự hài lòng cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20711
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-VAn-Ha.pdf1,19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.