Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20684
Title: Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến nhận thức về kết quả hoạt động của người lao động tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Trịnh, Tường Ân
Keywords: Quản trị nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Quản lí nhân sự
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20684
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh-Tuong-An.pdf1,44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.