Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20678
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quang Vinh (GVHD)
Nguyễn, Vân Anh
Keywords: Bảo hiểm xã hội -- Yếu tố ảnh hưởng -- Luận văn thạc sĩ
Hành vi khách hàng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. Dựa trên cơ sở lý thuyết với thuyết hành động hợp lý TRA và thuyết hành vi dự định TPB, đề tài tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu với 06 yếu tố phổ biến và phù hợp nhất ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu bao gồm: Thái độ, Ảnh hưởng xã hội, Kiểm soát hành vi, Thu nhập, Công tác tuyên truyền, và Trách nhiệm đạo lý.Kết quả nghiên cứu đã xác định được mô hình gồm 06 ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xếp theo mức độ giảm dần là: Thu nhập, Công tác tuyên truyền, Kiểm soát hành vi, Ảnh hưởng xã hội, Thái độ, và Trách nhiệm đạo lý. Quá trình phân tích được thực hiện thông qua sự hỗ trợ của phần mềm SPSS phiên bản 20.0.Với kết quả đạt được, đề tài có những đóng góp nhất định về mặt lý thuyết cũng như ứng dụng vào thực tiễn trong công tác nâng cao số lượng người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để đề xuất một số hàm ý quản trị. Các hàm ý quản trị được đưa ra ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng của các yếu tố như đã đề cập.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20678
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Anh.pdf2,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.