Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20677
Title: Giải pháp chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Văn Đông (GVHD)
Trần, Quyền
Keywords: Bảo hiểm xã hội -- Quản lý -- Luận văn thạc sĩ
Bảo hiểm xã hội -- Giải pháp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Kết quả phân tích thực trạng cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội huyện Châu Đức vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Châu Đức chưa thực sự nắm chắc được tổng số đơn vị và tổng số người lao động thực tế thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn; nhiều doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn tìm cách khai thấp hơn mức tiền lương, tổng quỹ lương, số nhân công lao động để làm giảm đi số tiền bảo hiểm xã hội phải nộp hàng tháng; công tác quản lý còn chưa đồng bộ, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng, ban ngành liên quan; hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên chưa cao; đa số người lao động sợ đụng chạm, sợ mất việc làm nên họ ít hoặc không dám đứng ra đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Đề tài đã hoàn thành được các nhiệm vụ sau: tìm hiểu cơ sở lý luận về bảo hiểm xã hội; tìm hiểu cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Châu Đức; tìm hiểu thực trạng quản lý chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20677
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Quyen.pdf1,48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.