Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20674
Title: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Keywords: Ngân hàng -- Năng lực cạnh tranh -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng -- Giải pháp -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Kết quả NC của đề tài đã giải quyết được các mục tiêu đặt ra như: Tổng hợp các cơ sở lý thuyết liên quan đến NLCT của NH, phân tích thực trạng tình hình hoạt động của NH qua 5 năm 2017-2021, xác định và đo lường các NT tác động đến việc nâng cao NLCT của NH Agribank Đức Linh. Kết quả NC có 06 NT tác động đến NLCT của NH Agribank Đức Linh như: “Năng lực quản trị điều hành (X4); Năng lực công nghệ (X6); Nguồn nhân lực (X2); Sản phẩm dịch vụ (X1); Uy tín, thương hiệu (X5); Năng lực tài chính (X3) với mức độ ảnh hưởng được sắp xếp từ cao đến thấp 27%; 18%; 16%; 16%; 16%; 7%”. Dựa vào kết quả NC trên là cơ sở để tác giả đưa ra các hàm ý quản trị nhằm nâng cao NLCT của NH Agribank Đức Linh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20674
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai-Nguyen-Thi-Ngoc-Diep.pdf2,23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.