Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20622
Title: Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện công việc của nhân viên, giáo viên của Trường UK Academy Bà Rịa: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Cao, Thị Kim Huệ
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nguồn nhân lực là nhân tố chính, có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của tổ chức. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả làm việc của giáo viên, nhân viên tại trường UK Academy Bà Rịa chưa có nghiên cứu nào đề cập tới. Đề xuất những giải pháp nhằm mục tiêu cải thiện nâng cao kết quả làm việc của giáo viên, nhân viên trong trường, khuyến khích nâng cao tinh thần làm việc, tăng tính gắn bó, tăng hiệu quả kinh doanh, giúp UK Academy Bà Rịa có được đội ngũ nhân lực trình độ cao, tận tâm, làm việc có hiệu quả cao và nhà trường đạt được mục tiêu phát triển bền vững cùng những kế hoạch kinh doanh đề ra.Nghiên cứu được thực hiện để xây dựng, đánh giá các thang đo và mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công việc của người lao động. Phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn 14 người lao động. Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua 168 mẫu khảo sát thực tế với thang đo gồm 30 biến quan sát.Kết quả phân tích cho thấy các nhóm yếu tố tác động đến kết quả thực hiện công việc của giáo viên, nhân viên là: 6 yếu tố: “Thu nhập – phúc lợi”, “Đào tạo”, “Môi trường làm việc”, “Văn hoá tổ chức”, “Phong cách lãnh đạo”, “Công bằng tổ chức”.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20622
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao-Thi-Kim-Hue.pdf1,88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.