Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20618
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Đỗ, Phú Trần Tình (GVHD)
Bùi, Thị Bích Ngân
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Luận văn “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý thuế tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề tài đã sử dụng dữ liệu thu được từ khảo sát 207 cán bộ công chức đang làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xác định thực trạng công tác QTNNL tại đơn vị có đáp ứng được xu hướng số hóa hiện nay hay không. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện phỏng vấn chuyên gia nhằm thiết lập các tiêu chí khảo sát và phân tích các số liệu thứ cấp từ đơn vị. Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, và sử dụng phần mềm Excel để phân tích kết quả khảo sát. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20618
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Thi-Bich-Ngan.pdf2,42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.