Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20614
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Phạm, Văn Tài (GVHD)
Phí, Văn Hùng
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Luận văn trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên bán lẻ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu), nhằm đưa ra các hàm ý quản trị nâng cao sự hài lòng của người lao động. Thông qua phương pháp điều tra khảo sát, dữ liệu nghiên cứu thu nhập được từ 200 người nhân viên trực tiếp hiện đang làm việc tại cửa hàng xăng dầu của PVOIL Vũng Tàu, và thu về 150 kết quả. Dữ liệu khảo sát được phân tích thông qua phần mềm SPSS 20. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 06 yếu tố bao gồm: Tiền lương và phúc lợi, Cơ hội đào tạo và phát triển, Sự hỗ trợ của tổ chức, Văn hóa doanh nghiệp, Sự trao quyền và Môi trường làm việc có ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên bán lẻ tại Công ty. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của người lao động làm việc tại cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20614
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phi-Van-Hung.pdf1,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.