Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20613
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Nguyễn, Vũ Minh Ngọc
Keywords: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Tổng Công ty TDKTDK PVEP là đơn vị có bề dày truyền thống kinh doanh giữ vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm TDKTDK cốt lõi của đất nước. Góp phần vào các thành tựu của PVEP đó là sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể toàn bộ CBCNV cũng như NLĐ của công ty. PVEP tự hào sở hữu một tập thể NLĐ có trình độ chất lượng cao trong ngành TDKTDK. Với mục tiêu phát triển bền vững bắt nguồn từ nội lực chính là đội ngũ CBCNV làm việc tại công ty, PVEP đã và đang đẩy mạnh hơn nữa những hành động cụ thể và thiết thực nhằm nâng cao ĐLLV của NLĐ để thúc đẩy vào sự thành công chung của Tập đoàn. Đề tài nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP” nhằm điều tra, đánh giá, đo lường cụ thể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với ĐLLV của NV tại PVEP. Bằng việc sử dụng đồng bộ hai phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua dữ liệu khảo sát từ bảng hỏi cho 450 CBCNV, nghiên cứu đưa ra kết quả rằng, trong tổng 6 yếu tố tác giả cho rằng ảnh hưởng đến ĐLLV của NV tại PVEP thì có 4 yếu tố được chấp nhận là: Đặc điểm công việc; Cơ hội thăng tiến; Phần thưởng; Tiền lương. Từ những kết quả thu thập được, một vài hàm ý quản trị đã được tác giả đề xuất nhằm nâng cao ĐLLV của NV đang công tác và làm việc tại PVEP trong thời gian tới. Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiên cứu cũng còn tồn tại một số hạn chế như giới hạn về không gian, thời gian, mô hình, kích thước mẫu… đây chính là tiền đề cho mở rộng và tiếp tục phát triển của các công trình nghiên cứu sau.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20613
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Vu-Minh-Ngoc.pdf1,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.