Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20611
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của kỹ sư tự động hóa với tổ chức tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí: $bLuận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quang Vinh (GVHD)
Nguyễn, Thị Liên
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Công trình nghiên cứu được thực hiện với mục đích khảo sát, kiểm chứng và đánh giá các yếu tố có tác động đến sự gắn kết của kỹ sư tự động hóa với tổ chức tại Xí nghiệp Khai thác dầu khí (OGPE) trực thuộc Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) trong thời gian những năm gần đây.Từ các lý thuyết nền cơ bản liên quan đến lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, qua quá trình tham khảo và chắt lọc các nghiên cứu nước ngoài và trong nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu, mô hình nghiên cứu đề xuất với năm yếu tố là 1) Lương, thưởng và phúc lợi, 2) Đặc điểm công việc, 3) Thương hiệu và văn hóa tổ chức, 4) Môi trường làm việc, và 5) Cơ hội đào tạo và phát triển được giả thuyết có ảnh hưởng đến sự gắn kết của kỹ sư tự động hóa tại OGPE. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Bước đầu quy trình nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính sơ bộ thông qua thảo luận nhóm và phỏng vấn chuyên gia; tiếp theo, bảng khảo sát được gửi đến các kỹ sư tự động hóa thông qua công cụ Google Form. Số liệu khảo sát sau khi thu thập được mã hóa bằng phần mềm SPSS để đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, và phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả phân tích cho thấy “Thương hiệu và văn hóa tổ chức” là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất; kế đó là yếu tố “Lương thưởng và phúc lợi”; tiếp theo là yếu tố “Đào tạo và phát triển”; và cuối cùng là yếu tố “Môi trường làm việc” có ảnh hưởng yếu nhất đến “Sự gắn kết”. Còn riêng yếu tố “Đặc điểm công việc” không có ảnh hưởng đến sự gắn kết của kỹ sư tự động hóa tại OGPE. Từ đây, một số hàm ý quản trị tương ứng được đề xuất với các cấp lãnh đạo và quản lý thuộc OGPE nhằm nâng cao sự gắn kết của một trong những nguồn nhân sự có trình độ cao – tức các kỹ sư tự động hóa – hướng đến một tổ chức ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20611
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Lien.pdf1,68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.