Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20609
Title: Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Nguyễn, Thành Tiến Phát
Keywords: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20609
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thanh-Tien-Phat.pdf1,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.