Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20607
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ ; Gvhd:
Authors: Hà, Kiên Tân (GVHD)
Nguyễn, Gia Cường
Keywords: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định, đánh giá mức độ tác động của các yếu tố tác động đến ĐLLV của CB-CNV tại Công ty cổ phần chế biến XNK thuỷ sản Tỉnh BR-VT, qua đó có thể đề xuất các hàm ý chính sách duy trì và cải thiện động lực làm việc cho CB-CNV tại Công ty. Nghiên cứu đã khảo sát 291 cá nhân đang làm việc tại Công ty theo 25 biến quan sát thuộc 6 yếu tố gồm: Thu nhập và phúc lợi; Đặc điểm công việc; Sự công nhận kết quả làm việc; Cơ hội thăng tiến; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Lãnh đạo/Cấp trên và 3 biến quan sát phụ thuộc thể hiện động lực làm việc. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp phân tích bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA để loại các biến quan sát không phù hợp và thực hiện hồi quy đa biến để đưa ra các yếu tố ảnh hưởng ĐLLV của CB-CNV cũng như mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. Kết quả nghiên cứu cho rằng ĐLLV của CB-CNV tại Công ty cổ phần chế biến XNK thuỷ sản Tỉnh BR-VT ảnh hưởng tỷ lệ thuận với 5 yếu tố với mức độ tác động từ mạnh nhất đến yếu nhất là: Lãnh đạo/Cấp trên & Sự công nhận kết quả làm việc; Đặc điểm công việc, Cơ hội thăng tiến, Mối quan hệ với đồng nghiệp, Thu nhập và phúc lợi.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20607
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Gia-Cuong.pdf3,37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.