Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20604
Title: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự gắn kết với tổ chức của công nhân khai thác tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT): Luận văn Thạc sĩ
Authors: Trần, Nha Ghi (GVHD)
Bùi, Anh Thảo
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm: (1) Xác định các các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của công nhân khai thác với tổ chức tại công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép (CMIT), và (2) đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn kết của công nhân khai thác với tổ chức tại công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép, (3) đề xuất hàm ý quản trị giúp công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép cải thiện sự gắn kết của công nhân khai thác với tổ chức. Nghiên cứu đã đưa ra được kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động với tổ chức, các yếu tố được sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần, đó là: Thu nhập (β6 = 0.316); Đặc điểm công việc (β1 = 0.255); Môi trường làm việc (β4 = 0.240); Đào tạo và phát triển nghề nghiệp (β5 = 0.113), và cuối cùng là yếu tố Lãnh đạo cấp trên (β2 = 0.090).
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20604
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Anh-Thao.pdf2,16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.