Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20603
Title: Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Trần, Nha Ghi (GVHD)
Bùi, Văn An
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực và sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để nhà quản lý đưa ra một số hàm ý chính sách giúp nâng cao sự gắn kết với tổ chức của nhân viên. Đối với Phương pháp nghiên cứu thì luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm) để điều chỉnh, bổ sung thang đo của các khái niệm nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm tra độ tin cậy, giá trị cho phép (tính đơn hướng, tính riêng biệt và giá trị hội tụ), kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp phân tích AMOS -SEM. Kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu cho thấy, tác động đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân bao gồm: Xác định công việc (β = 0.364), Khuyến khích thay đổi (β là 0.322), Đánh giá công việc (β = 0.274), Phát triển nghề nghiệp (β = 0.223), Thu hút và tuyển chọn (β = 0.125), Chính sách đãi ngộ (β = 0.125), Đào tạo (β = 0.125), Chế độ làm việc (β = 0.125). Kết quả nghiên cứu đem lại ý nghĩa cho nhà quản lý Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Nhà quản lý thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao sự gắn kết với tổ chức của nhân viên thông qua xây dựng quy trình quản trị nguồn lực. Cuối cùng, nghiên cứu đưa một số hàm ý chính sách cải thiện sự gắn kết với tổ chức của nhân viên, hạn chế và một số hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20603
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Van-An.pdf2,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.