Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20600
Title: Ảnh hưởng của sự căng thẳng nơi làm việc đến cảm xúc lao động và định hướng khách hàng của nhân viên tuyến đầu tại các ngân hàng ở thành phố Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ Thị Phương
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Môi trường lao động -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Bài viết này nhằm làm rõ hơn về những ảnh hưởng tiêu cực của cảm xúc lao động của nhân viên và mối quan hệ chặt chẽ giữa những căng thẳng nơi làm việc đến kết quả và hiệu quả tiếp thị của các ngân hàng. Nghiên cứu cũng kiểm chứng ảnh hưởng của một loạt các yếu tố gây căng thẳng cho nhân viên ở nơi làm việc. Kết quả các tác động tương đối của những nhân tố này sẽ giúp cho các nhà quản lý ngân hàng hiểu rõ hơn sự ảnh hưởng của những căng thẳng nơi làm việc. Họ cần hiểu tại sao và làm thế nào mà một sự căng thẳng nhất định sẽ làm tăng cảm xúc lao động của nhân viên của họ. Từ đó, các nhà quản lý có thể phát triển các chiến lược giải quyết và chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của nhân viên ở những vị trí khác nhau trong tổ chức. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp giúp làm giảm căng thẳng tại nơi là việc cho nhân viên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20600
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Phuong.pdf1,78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.