Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20594
Title: Nâng cao lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ ; Gvhd: Phan Đức Dũng
Authors: Phan, Đức Dũng (GVHD)
Lê, Thị Thu Hằng
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Nâng cao lợi nhuận của Vietinbank BRVT” với mục đích tập trung làm rõ giả thuyết về lợi nhuận của ngân hàng; đưa ra một số ý tưởng và gợi ý một số giải pháp để nâng cao lợi nhuận hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank BRVT trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế. Đề tài đã khái quát những vấn đề lý luận liên quan đến thu nhập và chi phí của ngân hàng thương mại (NHTM), khả năng sinh lời của NHTM, các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của NHTM, lược khảo các nghiên cứu có trước về khả năng sinh lời của NHTM Bằng các phương pháp thu thập, phân tích số liệu thứ cấp; đề tài đã chỉ ra thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank BRVT giai đoạn 2017 - 2020. Từ các thực trạng cũng như định hướng phát triển của Vietinbank BRVT, luận văn đã hướng đến các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao lợi nhuận của ngân hàng. Các nhóm giải pháp luận văn tập trung: (1) giải pháp thúc đẩy các nhân tố tích cực nhằm nâng cao lợi nhuận của Vietinbank Bà Rịa Vũng Tàu, (2) Gia tăng nguồn thu từ các hoạt động truyền thống, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, (3) Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động, (4) các nhóm giải pháp khác.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20594
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Thu-Hang.pdf1,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.