Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20592
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Mai, Xuân Thiệu (GVHD)
Nguyễn, Thị Linh Ngọc
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Linh tỉnh Bình Thuận”. Với 21 biến quan sát ban đầu được phân bổ vào 7 biến độc lập cùng với việc thiết kế một thang đo hoàn chỉnh phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đức Linh và áp dụng phối hợp các kết quả của quá trình định lượng kết hợp với nghiên cứu định tính, kết quả của luận văn đã kết luận có 7 nhân tố tác động, đó là Chính sách cho vay (β=0,328), Uy tín thương hiệu (β= 0,126), Chính sách Marketing (β= 0,243), Lãi suất cho vay (0,326), Nhân viên ngân hàng (β= 0,267), Vị trí ngân hàng (β=0,031), Dịch vụ ngân hàng (β=0,149). Kết quả nghiên cứu đã đem lại những ý nghĩa to lớn đối với nhà quản trị tại ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Linh. Nhà quản trị thấy được tầm trọng của tăng trưởng tín dụng chịu ảnh hưởng bới 07 yếu tố trên. Từ đó, nghiên cứu đã đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng tại Agribank Đức Linh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20592
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Linh-Ngoc.pdf1,66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.