Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20589
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Đức Linh - Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Đề tài này hoàn thành để cung cấp cho Agribank Đức Linh tỉnh Bình Thuận một số các giải pháp hoàn thiện việc kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật số và Mobile Banking là một mảng hẹp của kỹ thuật này. Đề tài vận dụng các mô hình, các lý thuyết nền tảng chung để kiểm chứng thực tiễn tại một chi nhánh ngân hàng đã một lần nữa góp phần vào việc khẳng định chắc chắn về tính đúng đắn và mức độ phù hợp của các nhân tố chọn lựa vào quá trình nghiên cứu thực tiễn, góp phần giúp cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai có nhiều hơn nữa nguồn tham khảo có giá trị để tiếp tục phát triển lĩnh vực hỗ trợ về phương pháp cho quá trình phát triển về Mobile Banking của các ngân hàng trong nước.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20589
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thu-Hien.pdf3,92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.