Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20581
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quang Vinh (GVHD)
Lê, Thị Bích Ngọc
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Quản lý hành chính
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Dựa vào tổng quan các công trình nghiên cứu trước đây kết hợp với tham khảo ý kiến chuyên gia, đề tài xây dựng mô hình nghiên cứu với 5 yếu tố giả thuyết ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: 1) Thuế suất, 2) Thanh - kiểm tra thuế, 3) Mức phạt, 4) Kiến thức thuế, và 5) và Đặc điểm cơ quan thuế. Nghiên cứu theo phương pháp định tính được thực hiện bằng phương pháp thảo luận nhóm với các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thuế để hiệu chỉnh mô hình và thang đo cho phù hợp không gian, thời gian nghiên cứu của đề tài. Nghiên cứu theo phương pháp định lượng khảo sát 223 đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu do Chi cục Thuế Vũng Tàu – Côn Đảo quản lý. Dựa trên dữ liệu khảo sát thu thập, các phương pháp phân tích mô tả, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan và phân tích hồi quy được thực hiện nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế TNDN của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20581
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Bich-Ngoc.pdf2,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.