Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20575
Title: Nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế thông qua hóa đơn điện tử: Thực trạng triển khai tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD)
Lê, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Quản lý hành chính
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế thông qua hóa đơn điện tử: Thực trạng triển khai tại Văn phòng Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng tuân thủ thuế của người nộp thuế tại Văn phòng Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời nghiên cứu thực trạng triển khai hóa đơn điện tử tại đơn vị cũng như mối quan hệ giữa tuân thủ thuế và hóa đơn điện tử. Đề tài đã sử dụng dữ liệu thứ cấp từ kết quả hoạt động của Văn phòng Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời phân tích kết quả thu được từ khảo sát 160 cán bộ thuế tại đơn vị và 253 người nộp thuế để có cái nhìn khách quan về thực trạng tuân thủ thuế thông qua hóa đơn điện tử tại đơn vị. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình áp dụng hóa đơn điện tử nhằm nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế tại Văn phòng Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20575
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Tuyet-Nhung.pdf3,45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.