Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20546
Title: Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Linh
Nguyễn, Hải Quang (GVHD)
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Thuế doanh nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Qua nghiên cứu, đã hệ thống hóa, phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận về thannh tra, kiểm tra thuế, hiệu quả thanh tra, kiểm tra thuế trong luận văn. Các vai trò, nguyên tắc hoạt động của thanh tra, kiểm tra thuế được nêu rõ qua đó, nhấn mạnh việc thanh tra, kiểm tra thuế cần phải tuân theo pháp luật, đúng quy trình thanh tra, kiểm tra và phải đảm bảo hiệu quả. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế giai đoạn 2017 – 2020 được đánh giá cụ thể và chi tiết, kết quả đạt được cũng như hạn chế, khó khăn trong việc thanh tra, kiểm tra thuế đều được nêu cụ thể, cũng như các biện pháp đã xử lý trong bối cảnh vừa qua.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20546
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Phuong-Linh.pdf1,79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.