Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20537
Title: Tạp chí Khoa học trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 1 - 9/2021)
Other Titles: Scientific Journal Of Ba Ria Vung Tau University
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu, No. 1 - 9/2021, 126tr;
Abstract: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Riạ - Vũng Tàu ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống của các nội san, kỷ yếu khoa học Nhà trường đã thực hiện trong nhiều năm qua. Tạp chí được phát hành bốn tháng một kỳ. Tôn chỉ, mục đích xuyên suốt của Tạp chí là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, pháp luật về giáo dục và đào tạo; công bố các kết quả công trình nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20537
ISSN: 2734-9802
Appears in Collections:Tạp chí Khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCKHĐHBRVT-So1.pdf4,85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.