Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20522
Title: Đề xuất quy trình dạy học trên cơ sở vấn đề nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề gắn với chuyên ngành của sinh viên
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Đỗ, Hương Trà
Tưởng, Duy Hải
Keywords: Vật lí đại cương -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Sư phạm
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học Giảng dạy vật lý toàn quốc lần thứ 5;tr. 368-379
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20522
ISSN: 9786045484876
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thanh-Huyen.pdf3,12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.