Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20515
Title: Một số vấn đề cần lưu ý trong Thông tư 107/2017/TT/BTC
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Phạm, Thị Phượng
Keywords: kế toán hành chính sự nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Tháng 6 năm 2022;tr. 132-136
Abstract: Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản công và cung cấp thông tin tình hình hoạt động của đơn vị, cũng như sử dụng hiệu quả NSNN. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán công, đồng thời đảm bảo phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Công quốc tế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 107/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán trong các đơn vị HCSN. Thông tư đã có nhiều thay đổi tích cực, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế về yêu cầu quản lý, nhu cầu về thông tin và số liệu của các đơn vị HCSN. Nội dung bài viết trình bày một số nhận định cũng như một số vướng mắc gặp phải trong thông tư và đề xuất một vài ý kiến, đối với những vấn đề này
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20515
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhThu-PhamThiPhuong-TCKTKT-T6.pdf767,6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.