Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20509
Title: Năm Dần luận bàn hình tượng hổ trên cửu đỉnh triều đình nhà Nguyễn
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: Triều Nguyễn -- Cửu đỉnh
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan của Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Thiết bị giáo dục số 256 Kỳ 1 tháng 1/2022;tr. 95-97
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20509
ISSN: 1859-0810
Appears in Collections:TT Đào tạo đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Kinh-Nam.pdf1,58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.