Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20504
Title: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Phạm, Thị Phượng
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Tháng 5 năm 2022;
Abstract: Tổ chức công tác kế toán là một trong các nội dung tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp (DN), phải phù hợp với quy mô, đặc điểm kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý. Trong những năm qua, khung pháp lý về tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) luôn được hoàn thiện, đã tạo hành lang pháp lý tương đối thống nhất, thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về tài chính cũng như tổ chức công tác kế toán. Hiện nay, tổ chức công tác kế toán trong DNNVV của cả nước nói chung và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, còn nhiều hạn chế. Do đặc điểm của DNNVV có quy mô nhỏ, nhu cầu thông tin kế toán mang tính đặc thù, cá biệt không giống như đối với các DN có quy mô lớn, nhiều nội dung trong tổ chức công tác kế toán còn hạn chế như: tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, việc ghi chép các số liệu phát sinh chưa logic, báo cáo kế toán các DNNVV chưa đáp ứng các yêu cầu thông tin như công nợ, tồn kho… chưa thật sự chú trọng đến tổ chức công tác KTQT, việc ghi nhận, đo lường kế toán thường dựa vào quy định của quản lý thuế, nhiều trường hợp, kế toán được vận dụng như là phương tiện để kê khai thuế theo quy định của Nhà nước, các DN chưa thực sự quan tâm đến vai trò quản lý của kế toán, nên đó cũng là rào cản khi DN muốn tiếp cận với các nguồn lực, đặc biệt là vốn do tính minh bạch bị hạn chế. Chính vì vậy, việc đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là rất cần thiết và cấp bách.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20504
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiAnhThu-PhamThiPhuong.pdf1,82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.