Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20494
Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Báo Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Văn Đông (GVHD)
Bùi, Văn Cảnh
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20494
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Van-Canh.pdf2,21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.