Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20490
Title: Giải pháp thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên tại Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam: Luận văn thạc sĩ
Authors: Vũ, Văn Đông (GVHD)
Nguyễn, Đình Công
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20490
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Dinh-Cong.pdf2,25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.