Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20489
Title: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn kết của cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Lê, Thạch Thu Thảo
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu đem lại giá trị thực tiễn cho Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế hiện tại, qua đó thúc đẩy động lực làm việc của Cán bộ công nhân viên tại Công ty Điện lực BRVT.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20489
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thach-Thu-Thao.pdf3,99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.