Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20486
Title: Kế toán công: Giáo trình nội bộ
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kế toán -- Giáo trình
Kế toán công
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền, đầu tư tài chính và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Kế toán các khoản thu phải trả, các nguồn kinh phí, các khoản thu chi và xác định kết quả các hoạt động, các tài khoản ngoài bảng...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20486
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GTNB-Ke-toan-cong.pdf2,7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.