Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20485
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Mai, Nguyễn Quốc Huy
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân, đề xuất và hàm ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20485
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai-Nguyen-Quoc-Huy.pdf1,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.