Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20484
Title: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) lên sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bà Rịa: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Nguyễn, Trần Nguyệt Bình
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Ngân hàng -- Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Tình hình phát triển dịch vụ Internet Banking tại BIDV Bà Rịa, thực trạng về sự hài lòng khách hàng, giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng Internet Banking tại BIDV Bà Rịa.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20484
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Tran-Nguyet-Binh.pdf1,04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.