Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20480
Title: Giáo trình Nền và móng - Tập 1: Lưu hành nội bộ
Authors: Nguyễn, Hữu Sà
Keywords: Nền -- Công trình xây dựng
Móng -- Công trình xây dựng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20480
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GTNB-Nen-va-mong-T1.pdf5,46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.